Statut Polskiej Grupy Użytkowników Linuksa

Rozdział I – Przepisy ogólne

Artykuł 1. Polska Grupa Użytkowników Linuxa PLUG, zwana dalej Grupą, jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne, prowadzącym w różnych formach działalność na rzecz upowszechnienia systemu operacyjnego Linux.

Artykuł 2. Grupa działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 roku. numer 20 pozycja 104 z późniejszymi zmianami). Grupa posiada osobowość prawną.

Artykuł 3. Grupa działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z przepisami prawa miejscowego. Siedzibą władz Grupy jest miasto stołeczne Warszawa.

Artykuł 4. Grupa może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych.

Artykuł 5. Grupa może używać własnych odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Artykuł 6. Grupa opiera swoją działalność na społecznej pracy członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II – Cele i formy działania

Artykuł 7. Celem Grupy jest:

Artykuł 8. Grupa osiąga swoje cele przez:

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

Artykuł 9. Członkowie Grupy dzielą się na zwyczajnych, uczestników, wspierających i honorowych.

Artykuł 10. Członkiem zwyczajnym Grupy może być:

Artykuł 11. Członkiem zwyczajnym i członkiem uczestnikiem może zostać osoba, która poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz celów Grupy i przestrzegania postanowień jej Statutu.

Artykuł 12. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje na cele Grupy pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Grupie przez swojego przedstawiciela.

Artykuł 13. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Linuxa lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Grupie.

Artykuł 14. Przyjęcie na członka zwyczajnego, uczestnika lub wspierającego następuje bezpośrednio w drodze uchwały Zarządu Krajowego lub w drodze uchwały Zarządu Oddziału Terenowego zatwierdzonej przez Zarząd Krajowy. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków. Otrzymanie godności członka honorowego nie powoduje utraty członkostwa zwyczajnego.

Artykuł 15. Członkostwo zwyczajne i uczestnictwo wygasa na skutek:

Artykuł 16. Od uchwały Zarządu Krajowego, lub zatwierdzonej uchwały Zarządu Oddziału Terenowego o odmowie przyjęcia na członka lub uchwały o skreśleniu oraz od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu służy zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od daty powiadomienia o uchwale lub orzeczeniu.

Artykuł 17. Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu w przypadku sprzeniewierzenia się przez członka honorowego idei Grupy lub rażącego naruszenia postanowień Statutu.

Artykuł 18. Niezależnie od zakresu czynnego i biernego prawa wyborczego, określonego w obowiązujących przepisach prawa, członkowie zwyczajni i członkowie uczestnicy mają prawo do

Artykuł 19. Obowiązkiem członków Grupy jest postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Grupy. Członkowie zwyczajni oraz członkowie uczestnicy zobowiązani są nadto do czynnego udziału w pracach Grupy. Członkowie uczestnicy zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

Rozdział IV – Władze Grupy

Artykuł 20. Władzami Grupy są:

Artykuł 21. Kadencja wszystkich władz Grupy trwa trzy lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów. Ukonstytuowanie się nowowybranych władz i przejęcie spraw od dotychczasowych władz powinno nastąpić w ciągu jednego miesiąca. Do tego czasu działają władze poprzedniej kadencji.

Artykuł 22. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka władz Grupy przed upływem kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1:2 liczby członków pochodzących z wyboru. W przypadku ustąpienia Prezesa Grupy przed upływem kadencji, Zarząd Krajowy powierza obowiązki Prezesa jednemu ze swoich członków. Najbliższe Walne Zebranie dokonuje wyboru nowego Prezesa Grupy na okres do końca kadencji władz. W przypadku odwołania Prezesa Grupy przed upływem kadencji, Walne Zebranie lub Zebranie Delegatów, które go odwołało, dokonuje wyboru nowego Prezesa Grupy na okres do końca kadencji władz.

Artykuł 23. O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Grupy zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

Walne Zebranie Członków

Artykuł 24. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Grupy i może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Krajowy co trzy lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zebranie zwołuje Zarząd Krajowy z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1:5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Grupy w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku.

Artykuł 25. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

Artykuł 26. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:

Artykuł 27. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2:3 obecnych członków lub delegatów.

Artykuł 28. Walne Zebranie podejmuje większością 2:3 głosów uchwały w sprawie zmian Statutu, odwołania przed upływem kadencji Prezesa lub członków władz Grupy oraz pozbawienia godności członka honorowego. Rozwiązanie Grupy może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3:4 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

Artykuł 29. Skreślony

Artykuł 30. Skreślony

Artykuł 31. Skreślony

Zarząd Krajowy

Artykuł 32. W skład Zarządu Krajowego wchodzi Prezes Grupy oraz 3-10 członków wybieranych spośród członków Grupy. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Krajowy wybiera ze swojego grona:

Artykuł 33. Zarząd Krajowy kieruje działalnością Grupy i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem. Do zakresu działania Zarządu Krajowego należy:

Artykuł 34. Posiedzenia Zarządu Krajowego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Komisja Rewizyjna

Artykuł 35. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Grupy. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Grupy.

Artykuł 36. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

Artykuł 37. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i przedstawicieli władz Grupy wszystkich szczebli składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.

Artykuł 38. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Krajowego z głosem doradczym.

Sąd Koleżeński

Artykuł 39. Sąd Koleżeński składa się z 5-7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Grupy.

Artykuł 40. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

Artykuł 41. Na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego Sąd Koleżeński może orzec wobec członka władz Grupy o czasowym zawieszeniu go w pełnieniu funkcji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, w której Rzecznik Dyscyplinarny prowadzi postępowanie. Sąd Koleżeński, stwierdzając w orzeczeniu naruszenie Statutu lub uchwał władz Grupy, może orzec karę:

Artykuł 42. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy stronom prawo odwołania do Walnego Zebrania. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za pośrednictwem Zarządu Krajowego. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Zebraniu.

Artykuł 43. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

Rzecznik Dyscyplinarny

Artykuł 44. Rzecznik Dyscyplinarny wybierany jest przez Walne Zebranie. Rzecznik Dyscyplinarny nie może pełnić funkcji w innych władzach Grupy.

Artykuł 45. Zadaniem Rzecznika Dyscyplinarnego jest wszczynanie i prowadzenie postępowania dyscyplinarnego w przypadku uzyskania informacji o naruszeniu przez członka Grupy postanowień Statutu lub uchwał władz Grupy oraz kierowanie spraw do Sądu Koleżeńskiego. Tryb i formy działania Rzecznika Dyscyplinarnego określa regulamin.

Rozdział V – Oddziały Terenowe PLUG

Artykuł 46. Jednostkami organizacyjnymi Grupy są Oddziały Terenowe oraz Koła. Oddziały Terenowe powołuje co najmniej 15 członków zwyczajnych Grupy, zwanych dalej członkami założycielami Oddziału wskazując proponowany zakres terytorialny jego działania; Oddział powstaje z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Krajowy powstania Oddziału Terenowego na pisemny wniosek założycieli Oddziału. Zarząd Krajowy wpisuje Oddział Terenowy do prowadzonej ewidencji. Zarząd Krajowy rozpocznie rozpoznawanie wniosku na najbliższym swoim posiedzeniu. Oddziały Terenowe Grupy działają na obszarze nie większym niż jedno województwo chyba, że na wniosek założycieli Oddziału Terenowego, złożony do chwili powołania władz Oddziału lub na wniosek władz Oddziału Zarząd Krajowy określi inny obszar działania.

Artykuł 47. Oddziały Terenowe Grupy podlegają władzom krajowym Grupy i prowadzą działalność statutową. Szczegółowe zasady działania Oddziału Terenowego Grupy reguluje regulamin prac Zarządu Oddziału Terenowego, zatwierdzony przez Zarząd Krajowy.

Artykuł 48. Władzami Oddziału Grupy są Walne Zebranie Członków Oddziału i Zarząd Oddziału. W sprawach nieuregulowanych odrębnie do władz Oddziału Terenowego Grupy stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące władz krajowych.

Artykuł 49. Walne Zebranie Członków Oddziału Terenowego jest najwyższą władzą Oddziału Terenowego Grupy i jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd Oddziału. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

Artykuł 50. W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą:

Artykuł 51. Organem kierującym działalnością Oddziału Terenowego jest Zarząd Oddziału Terenowego składający się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika. Dla swej skuteczności Wybór Zarządu Oddziału wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Krajowy. Do Zarządu Oddziału należy wykonanie wiążących Oddział uchwał władz krajowych Grupy. W szczególności Zarząd Oddziału realizuje zadania określone przez Walne Zebranie Członków Oddziału, kieruje bieżącą działalnością Oddziału, zwołuje i organizuje zebrania członków Oddziału, opracowuje i realizuje roczne plany pracy i plany finansowe Oddziału oraz gospodaruje majątkiem Grupy pozostawionym do dyspozycji Oddziału Terenowego przez Zarząd Krajowy. Zarząd Oddziału Terenowego Grupy podejmuje w szczególności uchwały dotyczące przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i członków uczestników oraz w sprawach ustania członkostwa. Uchwały te wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Krajowy.

Artykuł 52. Zarząd Oddziału składa sprawozdania z działalności Oddziału Zarządowi Krajowemu Grupy w terminach ustalonych przez Zarząd Krajowy regulaminem. Zarząd Oddziału jest uprawniony do składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych w granicach zwykłego zarządu sprawami Oddziału w imieniu Grupy na podstawie stałego pełnomocnictwa udzielanego jego członkom przez Zarząd Krajowy. Do składania oświadczeń woli w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest każdorazowo odrębne pełnomocnictwo Grupy udzielane przez Zarząd Krajowy. Sprawy wykraczające poza zakres działania Zarządu Oddziału oraz sprawy o szczególnym znaczeniu dla Grupy Zarząd Oddziału Terenowego wnosi pod obrady Zarządu Krajowego przed podjęciem działania w takich sprawach. Posiedzenia Zarządu Oddziału Terenowego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Artykuł 53. Oddział Terenowy może być zlikwidowany w następujących wypadkach:

Artykuł 54. Koła powołuje co najmniej 3 (trzech) członków zwyczajnych Grupy, zwanych dalej członkami założycielami Koła, którzy określają, czy Koło ma mieć charakter terytorialny czy przedmiotowy. Koła terytorialne nie mogą przekraczać granic istniejącego Oddziału Terytorialnego. Koła przedmiotowe są Kołami o zasięgu krajowym. Koło powstaje z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Krajowy, lub odpowiedni terytorialnie Zarząd Oddziału, powstania Koła na pisemny wniosek założycieli. Zarząd Krajowy lub odpowiednio dla Kół terytorialnych Zarząd Oddziału Terytorialnego wpisuje Koło do prowadzonej ewidencji. Powołanie Koła przez odpowiedni terytorialnie Zarząd Oddziału wymaga akceptacji przez Zarząd Krajowy.

Artykuł 55. Zarząd Krajowy lub odpowiedni terytorialnie Zarząd Oddziału powołuje na podstawie rekomendacji członków Koła Prezesa Koła, określa cele i regulamin działania Koła.

Artykuł 56. Członkami Koła mogą zostać członkowie Grupy. W przypadku Kół nieterytorialnych ich członkami mogą zostać także osoby nie będące członkami Grupy, pod warunkiem, że zobowiążą się do przestrzegania Regulaminu Koła, Statutu i postanowień Władz Grupy.

Artykuł 57. Koło Grupy może zostać zlikwidowane na podstawie decyzji Zarządu Krajowego lub w wypadku Koła o zasięgu terytorialnym odpowiedniego terytorialnie Zarządu Oddziału, w przypadku nieprzestrzegania przez Koło regulaminu, Statutu, postanowień Władz Krajowych lub Terytorialnych Grupy, a także w razie braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego do dalszego istnienia Koła. Do likwidacji, łączenia lub podziału Kół stosuje się odpowiednio przepisy o Oddziałach Terenowych.

Rozdział VI – Majątek i fundusze

Artykuł 58. Majątek Grupy stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Artykuł 59. Źródłami powstania majątku Grupy są:

Artykuł 60. Wysokość składek członkowskich i termin ich wpłacania ustala Walne Zebranie.

Artykuł 61. Zarząd Krajowy może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane w swojej dyspozycji środki finansowe.

Artykuł 62. W imieniu Grupy dokumenty związane ze zobowiązaniami finansowymi podpisują dwie osoby: Prezes Grupy lub wiceprezes, oraz skarbnik lub upoważniony członek Zarządu Krajowego. Pozostałe dokumenty podpisuje jeden członek Zarządu Krajowego zgodnie z podziałem obowiązków wynikającym z regulaminu Zarządu Krajowego.